Download in PDF

Boekingsbeleid

Lees eerst ons boekingsbeleid en de pagina semipermanente make-up algemene condities voor u overgaat tot het boeken van een afspraak.

 1. Voor elk afspraak dient bij het online boeken een aanbetaling (niet refundeerbaar) te worden voldaan om de EXCLUSIEVE tijd en aandacht van onze behandelaars te reserveren. Het resterende bedrag moet worden voldaan op de behandeldag.
 2. Lees voor u een afspraak maakt de algemene voorwaarden en ons boekingsbeleid: Algemene Voorwaarden en pagina semi- permanente make up.

Huisregels

Huisregels

Bij het boeken van een afspraak met By Feyza Beauty gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Het is niet toegestaan een afspraak te boeken indien u al oude permanente make-up heeft, tenzij u eerst akkoord heeft gekregen van By Feyza Beauty. Om akkoord te krijgen kunt u duidelijke foto’s van uw wenkbrauwen mailen naar info@byfeyzabeauty.nl. Aandachtspunten voor de foto’s: duidelijk scherpe foto’s onder goed daglicht opgenomen.
  Let op: foto’s met de selfie camera zijn niet gewenst.
 2. De gratis nabehandeling bij semipermanente make up/microblading behandelingen dient plaats te vinden na minimaal 4 weken en maximaal 8 weken na de eerste behandeling. U krijgt na afloop van uw eerste bezoek aan onze salon de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor de gratis nabehandeling. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 8 weken te verschijnen voor uw gratis nabehandeling dan komt deze te vervallen. U bent vrij om alsnog een betaalde nabehandeling te boeken.
 3. Indien u voor 48 uur voor de gratis nabehandeling de afspraak afzegt of u verschijnt zonder melding niet op de afspraak dan vervalt de gratis nabehandeling. De klant kan dan alsnog een betaalde nabehandeling boeken.
 4. Voor het boeken van alle afspraken dient een aanbetaling te worden voldaan. Geen aanbetaling=geen afspraak
 5. Aanbetalingen worden onder geen enkele omstandigheden gefundeerd.
 6. Afspraken kunnen eenmalig worden gewijzigd, mits ten minste 48 uur voor aanvang van de afspraak gecommuniceerd wordt. Wanneer de klant voor de tweede keer de afspraak wil wijzigen dient de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak gemaakt te worden waarbij opnieuw een aanbetaling gedaan dient te worden.
 7. Alle informaties over de behandelingen te hebben gelezen en begrepen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “By Feyza Beauty ” verstaan By Feyza Beauty gevestigd te Tilburg, aan de Lijnsheike 1, 5011 LB.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die By Feyza Beauty opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor permanente make up, definitieve ontharing, Image, LPG endermologie, Skin Rejuvenation, Tanden bleken, Injectable, Wimpervitamine behandeling, XL HAIR, Microneedling, Cryolipolise en EMS Bodysculpting met behulp van de door By Feyza Beauty te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en By Feyza Beauty.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval By Feyza Beauty voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen By Feyza Beauty en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan By Feyza Beauty tot behandeling.

2.2 By Feyza Beauty is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk of middels een online toestemmingsformulier, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan By Feyza Beauty door het invullen en ondertekenen van het intake formulier van By Feyza Beauty.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3 By Feyza Beauty kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 Informatie

De cliënt dient By Feyza Beauty tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 Client betaalt een aanbetaling restant direct voor de behandeling contant of per pin.

6.2 Indien By Feyza Beauty de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van By Feyza Beauty onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van By Feyza Beauty niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. By Feyza Beauty is als dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. By Feyza Beauty is als dan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te doen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is By Feyza Beauty bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen By Feyza Beauty indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij By Feyza Beauty instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

6.9 Overgebleven tegoeden worden in geen enkele gevallen/of onder geen enkele reden terugbetaald aan de klant.

6.10 Tegoeden zijn 1 jaar geldig. Tegoeden zijn niet te gebruiken voor Permanente make-up. O.a wenkbrauwen, eyeliner & lippen. Ook niet voor de nabehandelingen.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij By Feyza Beauty af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal By Feyza Beauty een bedrag van € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) per uur bij betreffende cliënt in rekening brengen, te vermeerderen met kosten.

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door By Feyza Beauty is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van By Feyza Beauty, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

7.4 Bij de Permanente make-up is het mogelijk om de afspraak van de 2e behandeling een keer te verzetten, indien dit voldoet aan de annuleringseisen zoals punt 7.1 wordt beschreven.
Word de afspraak daarna nogmaals verzet zal By Feyza Beauty de kosten in rekening brengen die berekend worden zoals bij een nabehandeling.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van By Feyza Beauty leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door By Feyza Beauty afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. By Feyza Beauty is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens By Feyza Beauty.

8.2 By Feyza Beauty kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

8.3 By Feyza Beauty is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.

8.4 By Feyza Beauty is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

8.5 By Feyza Beauty is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg.

8.6 Cliënt dient zelf zorg te dragen aan voldoende informatie en kennis over de behandelingen.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door By Feyza Beauty, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. By Feyza Beauty en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen By Feyza Beauty en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 By Feyza Beauty behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Terms and conditions

Terms and conditions

1 General 

1.1 In these terms and conditions, “By Feyza Beauty ” means By Feyza Beauty located in Tilburg, at Lijnsheike 1, 5011 LB.

1.2 In these terms and conditions, “client” means the person who commissions treatment from By Feyza Beauty.

1.3 In these terms and conditions, “client” also means his/her legal representative.

1.4 In these terms and conditions, “treatment” means the treatment for permanent make-up, permanent hair removal, Image, LPG endermologie, Skin Rejuvenation, Teeth Whitening, Injectable, Eyelash Vitamin Treatment, XL HAIR, Microneedling, Cryolipolise and EMS Bodysculpting using the equipment and associated tools to be used by By Feyza Beauty.

1.5 These terms and conditions form part of any agreement between the client and By Feyza Beauty.

1.6 These terms and conditions also apply in the event By Feyza Beauty engages third parties for the execution of the assignment.

1.7 The effect of article 7:404 and article 7:407 paragraph 2 of the Dutch Civil Code is expressly excluded.

2 Agreement

2.1 The agreement between By Feyza Beauty and the client comprises the client’s assignment to By Feyza Beauty for treatment.

2.2 By Feyza Beauty is entitled not to comply with an unreasonable and/or unusual request of the client and may refuse to carry out treatment.

3 Consent

3.1 Prior to the execution of the treatment agreement, the client grants unconditional and unreserved consent in writing or through an online consent form to By Feyza Beauty by completing and signing By Feyza Beauty’s intake form.

3.2. The client grants unconditional and unreserved consent – with due care – for the registration of his/her personal and medical data relevant to the treatment and settlement of the treatment.

3.3 By Feyza Beauty may require the client to confirm his consent in writing.

4 Information

The client shall inform and keep By Feyza Beauty informed in a timely manner of all information necessary for the proper execution of the agreement.

5 Rates and health insurance

5.1 Rates apply, unless expressly agreed otherwise in writing, for the duration of one calendar year and may be adjusted and/or indexed annually.

5.2 It is the client’s responsibility to make sure, in a timely manner, that he is aware of whether and to what extent his insurer will reimburse the treatment. Furthermore, it is the client’s responsibility to declare invoices to his insurer or not.

6 Payment

6.1 Client pays a down payment remainder immediately before the treatment in cash or by pin.

6.2 Irrespective of whether the invoice is reimbursed by the insurer, the client remains at all times obliged to pay the invoice in full and on time, possibly increased by statutory interest and (extrajudicial) costs.

6.3 In the event of payment arrears, By Feyza Beauty is authorized to suspend further treatment or to carry it out only against immediate cash payment.

6.4 The payment obligation will not be suspended due to the client filing a complaint against By Feyza Beauty about the treatment, unless By Feyza Beauty agrees to the suspension of the payment obligation.

6.5 The payment obligation does not lapse if the client terminates the agreement.

6.6 (Remaining) credits will not be refunded to the client in any case/or under any reason.

6.7 Vouchers are valid for 1 year. Vouchers cannot be used for Permanent Makeup. Including eyebrows, eyeliner , lips & after treatments. Also, the credits cannot be used for our Manicure / Pedicure treatments.

7 Cancellation

7.1 In the event that the client is unable to attend an appointment, he or she must cancel it with By Feyza Beauty no later than forty-eight (48) hours in advance.

7.2 If the client does not cancel or does not cancel in time, By Feyza Beauty will charge the client € 25,- (in words: twenty-five euros) per treatment hour, plus costs.

7.3 The cancellation will be registered the moment the cancellation is received by By Feyza Beauty by telephone. If client wishes to cancel her appointment by telephone, this falls within client’s responsibility. The unavailability of By Feyza Beauty by telephone, cannot be a reason for the appointment not being made or not being made on time.

7.4 For permanent make-up, it is possible to reschedule the appointment of the 2nd treatment once, if this meets the cancellation requirements as described in point 7.1.
If the appointment is rescheduled again after that, By Feyza Beauty will charge the costs that are calculated as for a follow-up treatment.

8 Liability

8.1 Should an event occur during the treatment, including the non-, incomplete or untimely execution of a treatment, which leads to liability of By Feyza Beauty, then such liability shall be limited to the amount to which the liability insurance taken out by By Feyza Beauty gives claim. However, By Feyza Beauty shall not be liable in the event that at the time of the occurrence of the event, the client is in default of any obligation to By Feyza Beauty.

8.2 By Feyza Beauty cannot give any guarantee about the amount of hair reduction after the treatment(s), or the number of treatments to achieve the desired hair reduction.

8.3 By Feyza Beauty is not liable for burns and/or damage to the skin caused by tattoos, piercings, birthmarks and/or pigmentation.

8.4 By Feyza Beauty is not liable for (aggravated) pigmentation on skin after the treatment(s).

8.5 By Feyza Beauty is not liable for failure to provide proper aftercare.

8.6 Client should take care of sufficient information and knowledge about the treatments.

9 Complaints

9.1 In case of dissatisfaction or a complaint from the client about the treatment by By Feyza Beauty, the client will report this immediately, at least within 48 hours. By Feyza Beauty and the client will then both make an effort to find a solution.

9.2 A complaint as mentioned in article 9.1 of these general terms and conditions must be submitted by the client by e-mail.

 

10 Nullity

In the event that any provision of these terms and conditions is void or voidable, this shall not affect the validity of the remaining provisions.

11 Applicable law

The agreement concluded between By Feyza Beauty and the client, and any further agreements concluded in execution thereof, are exclusively governed by Dutch law.

12 Amendment

12.1 By Feyza Beauty reserves the right to amend these terms and conditions at any time.

Booking policy

Please read our booking policy and semi-permanent makeup general conditions page before proceeding to book an appointment.

1.      Each appointment requires a deposit (non-refundable) at the time of online booking to reserve EXCLUSIVE time and attention from our practitioners. The balance is due on the treatment day.

2.     Before making an appointment, please read the terms and conditions and our booking policy: Terms and Conditions and page semi-permanent make up.

House Rules

When booking an appointment with By Feyza Beauty, you agree to the following terms and conditions:

1.      You are not allowed to book an appointment if you already have old permanent makeup unless you have first received approval from By Feyza Beauty. To get agreement, please email clear photos of your eyebrows to info@byfeyzabeauty.nl. Considerations for the photos: clearly sharp photos taken under good daylight.
Note: photos taken with the selfie camera are not desired.

2.      The free follow-up treatment for semi-permanent makeup/microblading treatments should take place after a minimum of 4 weeks and a maximum of 8 weeks after the first treatment. You will be given the opportunity to schedule an appointment for the free after-treatment after your first visit to our salon. If for any reason you are unable to show up for your free follow-up treatment within 8 weeks, it will be cancelled. You are free to still book a paid follow-up treatment.

3.      If you cancel the appointment 48 hours before the free follow-up treatment or do not show up for the appointment without notification, the free follow-up treatment will be cancelled. The client can still book a paid follow-up treatment.

4.      A deposit is required for booking all appointments. No deposit = no appointment.

5.      Down payments will not be funded under any circumstances.

6.      Appointments may be changed once, mit

6.      Appointments can be changed once, if communicated at least 48 hours before the appointment. If the client wants to change the appointment for the second time, the appointment must be canceled and a new appointment must be made with a new deposit.

7.      To have read and understood all information about the treatments.

GEHEEL VRIJBLIJVEND

Neem contact met ons op

Lijnsheike 1
5011 LB, Tilburg

Gratis parkeergelegenheid voor de deur

06 24 75 12 01

Ook via WhatsApp te bereiken

info@byfeyzabeauty.nl

Binnen 1 werkdag reactie