Download in PDF

Boekingsbeleid

Lees eerst ons boekingsbeleid en de pagina semipermanente make-up algemene condities voor u overgaat tot het boeken van een afspraak.

 1. Voor elk afspraak dient bij het online boeken een aanbetaling (niet refundeerbaar) te worden voldaan om de EXCLUSIEVE tijd en aandacht van onze behandelaars te reserveren. Het resterende bedrag moet worden voldaan op de behandeldag.
 2. Lees voor u een afspraak maakt de algemene voorwaarden en ons boekingsbeleid: Algemene Voorwaarden en pagina semi- permanente make up.

Huisregels

Huisregels

Bij het boeken van een afspraak met By Feyza Beauty gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Het is niet toegestaan een afspraak te boeken indien u al oude permanente make-up heeft, tenzij u eerst akkoord heeft gekregen van By Feyza Beauty. Om akkoord te krijgen kunt u duidelijke foto’s van uw wenkbrauwen mailen naar info@byfeyzabeauty.nl. Aandachtspunten voor de foto’s: duidelijk scherpe foto’s onder goed daglicht opgenomen.
  Let op: foto’s met de selfie camera zijn niet gewenst.
 2. De gratis nabehandeling bij semipermanente make up/microblading behandelingen dient plaats te vinden na minimaal 4 weken en maximaal 8 weken na de eerste behandeling. U krijgt na afloop van uw eerste bezoek aan onze salon de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor de gratis nabehandeling. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 8 weken te verschijnen voor uw gratis nabehandeling dan komt deze te vervallen. U bent vrij om alsnog een betaalde nabehandeling te boeken.
 3. Indien u voor 48 uur voor de gratis nabehandeling de afspraak afzegt of u verschijnt zonder melding niet op de afspraak dan vervalt de gratis nabehandeling. De klant kan dan alsnog een betaalde nabehandeling boeken.
 4. Voor het boeken van alle afspraken dient een aanbetaling te worden voldaan. Geen aanbetaling=geen afspraak
 5. Aanbetalingen worden onder geen enkele omstandigheden gefundeerd.
 6. Afspraken kunnen eenmalig worden gewijzigd, mits ten minste 48 uur voor aanvang van de afspraak gecommuniceerd wordt. Wanneer de klant voor de tweede keer de afspraak wil wijzigen dient de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak gemaakt te worden waarbij opnieuw een aanbetaling gedaan dient te worden.
 7. Alle informaties over de behandelingen te hebben gelezen en begrepen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “By Feyza Beauty ” verstaan By Feyza Beauty gevestigd te Tilburg, aan de Lijnsheike 1, 5011 LB.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die By Feyza Beauty opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor permanente make up, definitieve ontharing, Image, LPG endermologie, Skin Rejuvenation, Tanden bleken, Injectable, Wimpervitamine behandeling, XL HAIR, Microneedling, Cryolipolise en EMS Bodysculpting met behulp van de door By Feyza Beauty te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en By Feyza Beauty.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval By Feyza Beauty voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen By Feyza Beauty en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan By Feyza Beauty tot behandeling.

2.2 By Feyza Beauty is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk of middels een online toestemmingsformulier, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan By Feyza Beauty door het invullen en ondertekenen van het intake formulier van By Feyza Beauty.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3 By Feyza Beauty kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 Informatie

De cliënt dient By Feyza Beauty tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 Client betaalt een aanbetaling restant direct voor de behandeling contant of per pin.

6.2 Indien By Feyza Beauty de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van By Feyza Beauty onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van By Feyza Beauty niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. By Feyza Beauty is als dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. By Feyza Beauty is als dan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te doen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is By Feyza Beauty bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen By Feyza Beauty indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij By Feyza Beauty instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

6.9 Overgebleven tegoeden worden in geen enkele gevallen/of onder geen enkele reden terugbetaald aan de klant.

6.10 Tegoeden zijn 1 jaar geldig. Tegoeden zijn niet te gebruiken voor Permanente make-up. O.a wenkbrauwen, eyeliner & lippen. Ook niet voor de nabehandelingen.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij By Feyza Beauty af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal By Feyza Beauty een bedrag van € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) per uur bij betreffende cliënt in rekening brengen, te vermeerderen met kosten.

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door By Feyza Beauty is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van By Feyza Beauty, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

7.4 Bij de Permanente make-up is het mogelijk om de afspraak van de 2e behandeling een keer te verzetten, indien dit voldoet aan de annuleringseisen zoals punt 7.1 wordt beschreven.
Word de afspraak daarna nogmaals verzet zal By Feyza Beauty de kosten in rekening brengen die berekend worden zoals bij een nabehandeling.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van By Feyza Beauty leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door By Feyza Beauty afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. By Feyza Beauty is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens By Feyza Beauty.

8.2 By Feyza Beauty kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

8.3 By Feyza Beauty is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.

8.4 By Feyza Beauty is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

8.5 By Feyza Beauty is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg.

8.6 Cliënt dient zelf zorg te dragen aan voldoende informatie en kennis over de behandelingen.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door By Feyza Beauty, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. By Feyza Beauty en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen By Feyza Beauty en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 By Feyza Beauty behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

GEHEEL VRIJBLIJVEND

Neem contact met ons op

Lijnsheike 1
5011 LB, Tilburg

Gratis parkeergelegenheid voor de deur

06 24 75 12 01

Ook via WhatsApp te bereiken

info@byfeyzabeauty.nl

Binnen 1 werkdag reactie